fredag, 19 april, 2024

EFS Mittsveriges fonder

EFS Mittsveriges fonder

Vill din missionsförening eller EFS-grupp anordna en lokal konferens, ledarutbildning, tillfällig missionsinsats eller utveckla föreningens egen verksamhet? Då kan ni ansöka om bidrag ur någon av EFS Mittsveriges fonder!

Endast föreningar anslutna till EFS Mittsverige kan ansöka om medel ur dessa fonder.

Vilka fonder finns?

Barn- och ungdomsfonden

Denna fond används till att stödja barn- och ungdomsverksamhet som drivs av distriktets missionsföreningar, EFS-grupper och Saltföreningar. Bidrag kan utgå t.ex. till lägeravgifter, ledarutbildningar, kursverksamhet, konferenser, studieresor och inköp av utrustning/material som syftar till att stödja utvecklingen av barn- och ungdomsverksamhet. Beslut fattas av Distriktsmissionsutskottet.

Pionjärfonden

Pionjärfonden används till att finansiera projekt som syftar till att föra ut evangeliet till nya människor, nya generationer eller i nya miljöer. Bidrag kan utgå t.ex. till arvoden, lokalkostnader, ledarutbildning och inköp av material eller utrustning som används för att nå nya människor med evangeliet om Jesus Kristus. Beslut fattas av Distriktsmissionsutskottet.

Fonden för långsiktig utveckling

Fonden för långsiktig utveckling används till att utveckla befintliga verksamheter inom distriktets missionsföreningar och EFS-grupper. Bidrag kan utgå t.ex. till utbildningar, kursverksamhet, konferenser, studieresor och anskaffning av utrustning/material för att stödja utvecklingen inom föreningen/gruppen. Beslut fattas av Distriktsstyrelsen.

Hur ansöker man?

Ansökan sker genom att fylla i ansökningsblanketten nedan och skicka in den tillsammans med föreningens senaste resultat- och balansräkning via e-post till mittsverige@efs.nu. Det går också att skriva ut blanketten och istället skicka den per post till EFS Mittsverige, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.

Ansökningsblankett – ladda ner blanketten, fyll i och skicka in. Bifoga även senaste resultat- och balansräkning.

Återredovisningskrav

Den missionsförening eller EFS-grupp som beviljas bidrag är också skyldiga att återredovisa hur bidraget har använts. Se särskild blankett och instruktion för återredovisning. Sista dag för återredovisning står i det brev som skickas ut efter beslut har fattats. Pågår den aktivitet eller projekt som fondmedel har beviljats för under en längre tid ska delredovisningar skickas in efter varje årsskifte.

Blankett för återredovisning av fondmedel – ladda ner blanketten, fyll i och skicka in. Bifoga även ekonomisk rapport enligt instruktion som medföljer blanketten.

Har du frågor?

Kontakta organisationssekreterare Tea Gustavsson på tel.nr 073-856 94 30.

Fonden för långsiktig utveckling används till att utveckla befintliga verksamheter inom distriktets missionsföreningar och EFS-grupper. Bidrag kan utgå t.ex. till utbildningar, kursverksamhet, konferenser, studieresor och anskaffning av utrustning/material för att stödja utvecklingen inom föreningen/gruppen. Beslut fattas av Distriktsstyrelsen.