lördag, 27 november, 2021

Aktuellt » EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

EFS riktlinjer utifrån spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad kl 11:04, 2021-08-23

Covid-19 påverkar EFS och Salts verksamhet på många sätt. Denna tid är en tid där såväl kreativitet som vishet behövs. EFS vill betona vår kallelse att vara kyrka i den tid vi lever i nu. Covid-19 påverkar livet för alla människor i vårt land och i vår värld. Där människor finns där behövs kyrkan!

Obs! Från och med 15/7 gäller nivå 3 enligt Folhälsomyndighetens plan. Därmed är ett sällskap lika med 8 personer. I övrigt enligt nedan.

Från EFS och Salt centralt vill vi i denna kreativitet:

 • Uppmana till att följa gällande lagar och förordningar.
 • Uppmuntra till att följa vädjanden och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionerna.
 • Frimodigt stå upp för att kyrkan genom budskapet om Jesus har det viktigaste budskapet för varje enskild människa i varje tid och situation.

EFS och Salt vill därför fortsätta att uppmana våra kyrkor och föreningar att inte ställa in utan ställa om – oavsett hur många som fysiskt kan delta i verksamheten!

Sammanfattning av gällande riktlinjer och lagar

Sveriges riksdag och regering tillsammans med Folkhälsomyndigheten och regioner/landsting har utfärdat lagar, förordningar och rekommendationer i syfte att begränsa smittspridningen av Covid-19. I det följande avses att ge en praktisk sammanfattande bild av dessa till stöd för EFS och Salt i att kunna följa dessa direktiv i vår verksamhet.

Nationellt – nya mildare restriktioner från och med 1/7 2021

Allmänna sammankomster är fortfarande enligt förordning 2021:8 begränsade. Men antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt, samtidigt som antalet personer som vaccinerat sig fortsätter att stiga. Folkhälsomyndigheten sammantagna bedömning är därför att det från och med den 1 juli är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna i enlighet med det förslag för nivå 2 som tidigare presenterats:  Från 1 juli 2021 gäller nivå 2 enligt Folkhälsomyndighetens plan för  lättade restriktioner.

Nivå 2 innebär följande deltagarbegränsning:

 • Inomhus: 50 deltagare.
 • Inomhus sittande*: 300 deltagare.
 • Utomhus: 600 deltagare.
 • Utomhus sittande*: 3000 deltagare.

OBS! *Med sittande avses enligt EFS tolkning att deltagarna anvisas en sittplats med minst 1 meters avstånd.

Det behöver även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Fyra personer i samma sällskap/hushåll får dock placeras närmare varandra än en meter. 

Någon regel om minsta antal kvadratmeter per deltagare finns inte för arrangemang med sittande publik, utan det handlar om avstånd mellan deltagare enligt ovan. Det gäller alltså även gudstjänster. 

All verksamhet ska fortfarande genomföras på ett smittsäkert sätt. 

Regionalt

Varje region/landsting har möjligheten att utifrån regional nivå av smittspridning eller andra förutsättningar skärpa de nationella riktlinjerna ytterligare. Därför uppmanar EFS varje sammanhang att noga studera riktlinjerna från sin region.

All information samt även alla regionala restriktioner finns på krisinformation.se.

Allmänna råd för att minska smittspridning

Allmänna råd vid alla sammanhang där människor träffas:

 • Gå hem och stanna hemma vid symtom på Covid-19. (se 1177.se för lista på symptom och hur länge du ska stanna hemma).
 • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
 • Sköt handhygienen noga.
 • Undvik att peta i ansiktet.
 • Hosta/nys i armvecket.

Riskanalysera verksamheten

Folkhälsomyndigheten erbjuder ett stöd för att göra en riskanalys ur smittorisksynpunkt. EFS och Salt uppmanar till att all verksamhet som genomförs ska ha riskanalyserats.

Spara din ifyllda riskanalys. Den ger vägledning i vad som behöver tänkas igenom vid genomförandet av sammankomst, till exempel:

 • Lokalens förutsättningar.
 • Möjlighet till att möblera om för att skapa trygga avstånd.
 • Vilken målgrupp som bjuds in.

I riskanalysen är det viktigt att ta hänsyn till om deltagare förväntas tillhöra någon av de definierade riskgrupperna för Covid-19.

Under gudstjänsten behöver särskilt riskfyllda moment tänkas igenom. Detta gäller exempelvis nattvard, förbön samt in- och utpassage till kyrkan. Vid sådana moment behövs tydliga instruktioner så att trängsel inte uppstår. Handpåläggning vid förbön bör undvikas i alla situationer utom mellan personer i samma sällskap.

Hur är vi en missionsrörelse i denna tid?

EFS och Salt vill vara ett föredöme i att hålla kontakt med våra medlemmar och medmänniskor. I denna situation är det viktigt att vi bryr oss om och hjälper varandra. Vi uppmanar er till att höra efter hur medlemmarna i era föreningar mår och om de behöver hjälp med något.

Vi tror att det är viktigt att ni som är präster och diakoner bär ämbetskläder i vardagen för att visa på kyrkans närvaro.

I detta vill vi uppmuntra alla att finnas till för våra medmänniskor, till tröst, uppmuntran och evangeliets vittnesbörd. Tydliga kontaktuppgifter både på hemsida och informationstavlor så att människor kan komma i kontakt med kyrkan behövs. Håll kyrkorummet öppet och håll gärna samlingar i det mindre formatet och inbjud till enskild kommunion.

Råd kring gudstjänster

Trots tuffa omständigheter vill EFS betona vikten av att våra kyrkor i största möjliga mån fortsätter hålla öppet, inte minst för att fira gudstjänst. Det kan med hänsyn till de nya restriktionerna vara nödvändigt att ha fler gudstjänster eller att ändra gudstjänstformen så att man inte riskerar att bli en för stor grupp i förhållande till lokalens storlek eller de regler som finns. Se även över möjligheten att hålla er kyrka öppen på dagtid, så att den kan få vara en fristad. Särskild information om rutiner, nattvardsfirande och diakonalt arbete har gått ut till EFS-föreningar, anställda och förtroendevalda.

EFS bedömning är att gudstjänstfirare är att räkna som sittande deltagare om följande tre punkter efterlevs:

1. Att deltagarna sitter på anvisade platser. Det finns behov av att markera lediga platser och/eller använda numrerade platser. Det ska vara tydligt markerat vilka platser som inte får användas. Mötesvärdarnas funktion blir därmed extra viktig. Eventuellt behöver deltagarna följas till anvisade platser. Under gudstjänsten behöver särskilt riskfyllda moment tänkas igenom. Detta gäller exempelvis nattvard, förbön samt in- och utpassage till kyrkan. Vid sådana moment behövs tydliga instruktioner så att trängsel inte uppstår. Handpåläggning vid förbön bör undvikas i alla situationer utom mellan personer i samma sällskap.

2. Att deltagarna sitter med 1 meter mellan varandra. Undantag görs för personer i samma hushåll. Antal sittplatser och kyrkorummets storlek skapar även här begränsningar. Det krävs minst en meters avstånd mellan besökare, där ett sällskap kan utgöra ett kluster. Eventuellt kan antal stolar behöva glesas ut och kyrkbänkar, om möjligt, dras isär. Återigen – mötesvärdarna kan här ha en viktig uppgift i att hänvisa folk till sittplatserna.

3. Att deltagarna i första hand sitter ner. Vid de moment i kyrkan där församlingen vanligtvis står upp krävs extra riskanalys. Om moment i gudstjänsten ska genomföras stående krävs det att samtliga står kvar på sina platser så att närkontakt undviks. Vid exempelvis nattvard behövs tydliga instruktioner kring hur utdelandet går till så att avståndet mellan personer upprätthålls under hela mässan.

Oavsett antal deltagare uppmanar EFS och Salt till följande:

 • Extra försiktighet vid in och utpassering – all trängsel måste alltid undvikas.
 • Anpassa möbleringen i gudstjänstlokalen.
 • Fira nattvard på ett säkert sätt – tex måste all rörelse i lokalen begränsa till ett absolut minimum.
 • Vara extra lyhörd mot regionala direktiv och bestämmelser samt den allmänna stämningen i samhället.

Tips för programverksamhet

Det finns mindre samlingar som till exempel kör, ungdomsgrupp, med mera som kan genomföras på ett smittsäkert sätt i enlighet med nuvarande restriktioner. Vi råder respektive förening, att på ett kreativt sätt med hänsyn till läget, upprätthålla verksamheten.

Körverksamhet

Vi uppmuntrar all körverksamhet som kan genomföras på ett säkert sätt att komma igång igen om det under våren gjorts ett uppehåll. Folkhälsomyndigheten ger tydliga och goda råd för genomförande, titta gärna mer på det här.

Barn- och ungdomsverksamhet

Löpande barn- och ungdomsverksamhet

Varje barn eller tonåring behöver bli sedd och ha vuxna förebilder, inte minst för att få verktyg för en personlig tro på Jesus. Även om storleken på grupp begränsas under denna tid, tror vi att mycket är möjligt att göra i mindre format. Därför uppmuntrar vi våra barn- och ungdomsledare att fortsätta sitt viktiga arbete utifrån de möjligheter som finns. En tumregel kan vara att man träffas i ungefär samma konstellation varje gång. Under sommarhalvåret öppnas också större möjligheter för att träffas utomhus, vilket ökar säkerheten ur smittosynpunkt. Aktiviteterna bör inräkna ett fysiskt avstånd, men främja en social och andlig gemenskap.

Läger

Läger är en viktig del av vår verksamhet för barn och ungdomar. Det skapar en speciell miljö med avbrott från vardagen, där man får tillfälle att mötas och växa i tron. Även enkla varianter, som att ses i en liten grupp, ha dagläger eller mötas på en lägerplats inom sin hemkommun, kan betyda mycket för de som deltar. Därför tror vi att det är oerhört värdefullt med varje läger som vår rörelse kan erbjuda sommaren 2021.

Folkhälsomyndigheten understryker också lägerverksamhetens betydelse för barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Från 1 juni gör den därför ett lättande av restriktioner och hänvisar till ett särskilt uttalande om läger och cuper. Detta uttalande finns att läsa här.

Kortfattat säger denna:

Läger kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

 • Läger kan anordnas både inomhus och utomhus utifrån riktlinjerna.
 • Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper.
 • Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Utgångspunkten för detta är smittoläget i slutet av maj. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Tänk särskilt på att:

 • EFS och Salt uppmanar till att genomföra en riskbedömning för lägret utifrån Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder. Läger ska planeras för att minska riskerna för smittspridning.
 • Det är också viktigt att vara observant på sjukdomssymtom.
 • Ha en tydlig plan för hur ni hanterar fall av symptom på lägret.
 • Ge tydlig information till vårdnadshavare om förutsättningarna för lägret.

Tips för det diakonala

 • Finns det frivilliga som kan hjälpa till nu? Ordna en volontärpool.
 • Går det att genomföra verksamhet även för riskgrupper, välkomnar vi detta.
 • Skapa gärna en struktur när det gäller bön, själavård och stödsamtal.
 • Bönegrupper per telefon Själavård via telefon. Erbjud fasta telefontider för människor att höra av sig med sin oro.
 • Ett enda telefonsamtal för att stämma av läget, eller en matkasse hemlevererad, kan vara guld värt.
 • Upprätta telefonkedjor för att hålla kontakt.

Bön

EFS och Salt vill betona vikten av att be tillsammans för det som nu sker. Som en följd av det har varje region/distrikt fått varsin bönedag för den rådande situationen i Sverige och världen:

 • Norrbotten ansvarar för måndag
 • Mittsverige tisdag
 • Sydsverige onsdag
 • Västsverige torsdag
 • Sydöstsverige fredag
 • Mittnorrland lördag
 • Västerbotten söndag

Varje regional missionsledare/distriktsföreståndare ansvarar för att detta genomförs.

Samarbetskyrkan

I våra samarbetskyrkor vill vi uppmana styrelserna att ha kontakt med församlingsledningen lokalt i Svenska kyrkan. Se till att bli involverade i hur beslut tas, liksom att framföra egna förslag på åtgärder för ert sammanhang.

Resurser från EFS och Salt centralt

EFS sänder en webbsänd gudstjänst varje söndag på EFS play.

På Salts youtube-kanal och på EFS play finns ett flertal söndagsskolesamlingar att se.

Boken Hemmakyrka guidar i kreativa sätt att fira gudstjänst hemma. Nu till specialpris! Mängdrabatt finns för föreningar/församlingar via order@efs.nu.

Tips på länkar

Information från stat och region

www.krisinformation.se

www.1177.se

www.folkhalsomyndigheten.se

Information från kyrkorna

www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset

www.svenskakyrkan.se/corona

Övriga frågor/kontakt

Vid övriga frågor hänvisar vi i första hand till din regionala missionsledare/distriktsföreståndare.

Avslutande ord

Genom oss sträcker Gud ut sina händer till en behövande värld. Herren är med oss alla.

Vi följer den rådande utvecklingen noggrant. Sidan uppdateras löpande.


%d bloggare gillar detta: